Zombie Hive 2.5.2

Zombie Hive 2.5.2

mobirixsub – Freeware – Android
Zombie Hive is a combination of strategy and management where you will guide one of the last surviving groups of humans to the final level of the lab where the zombie apocalypse started. Managing resources in Zombie Hive involves using your money to improve your troops, who are the ones fighting the zombies; using the giant drill to go further down toward the lab; and using the cargo vehicle to sell resources. All these elements and many others can be upgraded as you play.

Tổng quan

Zombie Hive là một Freeware phần mềm trong danh mục Trò chơi & Giải trí được phát triển bởi mobirixsub.

Phiên bản mới nhất của Zombie Hive là 2.5.2, phát hành vào ngày 16/01/2018. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 16/01/2018.

Zombie Hive đã chạy trên hệ điều hành sau: Android.

Zombie Hive Vẫn chưa được đánh giá xếp hạng bởi người sử dụng của chúng tôi


Viết nhận xét cho Zombie Hive!

An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.

Tìm kiếm liên quan

Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản